تبلیغات
آموزش و دانلود نرم افزار - مطالب آموزش پاسکال

آموزش و دانلود نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزارهای کمیاب

آموزش پاسکال قسمت سوم

مثال : برنامه ای بنویسید كه دو عدد را از ورودی دریافت و طبق جدول زیر نسبت به مقدار آن واكنش نشان دهد


3 2 1 a
B+...+3+2+1 1..b b..1 واكنش
Begin
Writeln (' enter a,b :');
Readln(a,b);
Case a of
1:begin
for i:=1 to b do
write(i);
end;
2:begin
or I;=b downto 1 do
write(i);
end;
3:begin
sum:=0;
for i:=1 to b do
sum:=sum+I;
write(sum);
end;
end.


آرایه ها :
آرایه ها به عناصری اتلاق میشود كه با یك نام تعدادی محل از حافظه را كنترل كند برای تشخیص محلها از اندیس استفاده میشود
انواع آرایه ها :
1- آرایه های یك بعدی
2- عناصر دو بعدی
3- آرایه های سه بعدی

تعریف آرایه ها :
var
نوع of ]اندیس پایان..اندیس شروع: array [ نام آرایه
نوع متغیر آرایه : متغیر آرایه
خواندن آرایه :
مثال : برنامه ای بنویسید كه نمرات 100 دانش آموز را از ورودی دریافت و در یك آرایه بریزد.


Var
A:array[1..100] of real;
Begin
For i:=1 to 100 do
Readln(a[i ]);


مثال : برنامه ای بنویسید كه نمرات 100 دانش آموز را از ورودی دریافت و 50 تای اول را چاپ كند سپس تعداد نمرات 20 را مشخص كند.


Var
A:array[1..100] of real;
Begin
For I;=1 to 100 do
Writeln('enter no(',I,')');
Readln(a[ i]);
For i:=1 to 50 do
Writeln(a [ i]);
S:=0;
For i:=1 to 100 do
If i:=1 to 100 do
If a[ i]=20 then
S:=s+1;
Writeln(s);
End.


پیدا كردن max,min
عنصر اول =min
حلقه برای گردش در آرایه
Min < عنصر فعلی if
عنصر فعلی min :=
Write(min);
مثال : برنامه ای بنویسید كه با دریافت نمرات 100 دانش آموز بالاترین و پایین ترین نمره را در بین این 100 نفر پیدا كند.


Var
A:array[1..100] of real;
I:integer;
Begin
For i:=1 to 100 do
Readln(a[ i ] );
Min:=a[1];
Max:=a[1];
For i:=2 to 100 do
Begin
If a[1]< min then
Min:=a[ i];
If a[ i]>max then
Max := a[i ];
End;
Writeln('max is :',max,'min is :',min);
End.


مثال : برنامه ای بنویسید كه با دریافت 100 اسم به ما بگوید تعداد تكرار اسم ali چند بار است وآیا اسم hassan بیشتر ذكر شده یا اسم reza ؟


Var
A:array [1..100] of string;
Begin
For i:=1 to 100 do
Readln(a[ i ]);
Ali:=0;
Reza:=0;
Hassan:=0;
For i:=1 to 100 do
Begin
If a[ i]='ali' then
Ali:=ali+1;
If a[ i]='reza' then
Reza:=reza+1;
If a[ i]='hassan' then
Hassan:=hassan+1;
Endd
Writeln(ali is :',ali);
If reza>hassan then
Writeln('reza')
Else
Writeln('hassan');
End.


مثال : برنامه ای بنویسید كه با دریافت نام و نمره 100 دانش آموز تنبل ترین فرد كلاس را مشخص كند.


Var
Name:array[1..100] of string;
No:array[1..100] of real;
Begin
For i:=1 to 100 do
Begin
Readln(name[ i]);
Readln(no[ i]);
End;
Min:=no[1];
Namemin:=name[1];
For i:=2 to 100 do begin
If no[ i]
Begin
Min:=no[ i];
Namemin:=name[ i];
Writeln(namemin);
End.


آرایه های دو بعدی:
وقتی از آرایه دوبعدی استفاده میكنیم باید از دو حقه for استفاده كنیم.
مثال : برنامه ای بنویسید كه نمرات 4 كلاس كه هر یك 20 دانش آموز دارد را از ورودی دریافت وتنبل ترین فرد را در این 4 كلاس مشخص كند.


Var
A:array[1..20,1..4] of real;
Begin
For i:=1 to 4 do
Begin
For j:=1 to 20 do
Readln(a[j, i]);
End;
Min:=a[1,1];
For i:=1 to 4 do
For j:=1 to 20 do
If a[j,i]< min then
Min:=a[j,i];
Writeln(min);
End.


مثال : در یك آرایه 100*20دوهزار كاراكتر نگهداری میشود برنامه ای بنویسید كه تعداد تكرار حرف A را با a مقایسه كند و همچنین به ما بگوید آیا كاراكتر z در این ماتریس وجود دارد ؟


Var
A:array[1..20,1..100] of character;
Bool:Boolean;
B,b1:integer;
Begin
For i:=1 to 100 do
For j:=1 to 20 do
If a[I,j]='A' then
B:=b+1;
If a[I,j]='a' then
B1:=b1+1;
If a[I,j]='z' then
Bool:=true;
End;
If b>b1 then writeln('A>a');
If bIf b=b1 then writeln('A=a');
If true then writeln('''z''exist');
End.


تكلیف : میخواهیم نام و نمره تعدادی دانش آموز یك كلاس را از ورودی دریافت كنیم و مشخص كنیم كه تنبل ترین و زرنگ ترین فرد كلاس كیست.چند نفر نمره زیر 10 گرفتند؟نام كسانی كه نمره آنها در بازه 17 تا 15 می باشد ب همراه نمره آنها چاپ شود آخرین نفر نامش end است حداكثر تعداد دانش آموزان 100 نفر است.


Var

a:array [1..100] of string ;
b:array[1..100] of real;
begin
i:=1;
read(a[ i]);
while a[ i]<>'end' do begin
readln(b[ i]);
i:=i+1;
readln(a[ i]);
end;
j:=i-1;
min:=a[1];
max:=a[1];
for i:= 2 to j do
begin
if b[ i] >max then
begin
max:=b[ i];
name:a[ i];
end;
end
writeln(name);
count:=0;
for i:=1 to j do
if b[i ]<=10 then
count:=count+1;
writeln(count);
for i:=1 to j do
if (b[ i]<17) and (b[ i]>15) then
write(b[ i],a[ i]);
end.


تكلیف : برنامه ای بنویسید كه حاصل این عبارت را حساب كند.


i/i!=1/1!+2/2!+3/3!+4/4!+5/5!
N!= 1*2*3*4*…*n
Begin
Sum:=0;
For n:=1 to 5 do
Begin
For m:=1 to n do
F:=f*m;
Sum:=sum+n/f;
End;
Writeln(sum);
End.


تكلیف : برنامه ای بنویسید كه نمرات 80 دانش آموز را كه در چهار كلاس دسته بنده شده اند را از ورودی دریافت كند سپس به سوالات زیر جواب دهد.
1- معدل هر یك از كلاسها
2- نمره تنبل ترین و زرنگترین شخص در هر كلاس به طور جداگانه


Var
A:array [1..4,1..20] of real;
Begin
For i:=1 to 4 do
For j:=1 to 20 do
Begin
Writeln('please enter nomreh');
Readln(a[I,j]);
End;
For i:=1 to 4 do
Begin
Sum:=0 ;
For j:=1 to 20 do
Begin
Sum:=a[I,j]+sum;
End;
Writeln(sum/20,'average of this class');
End;
For i:=1 to 4 do
Begin
Max :=a[1,1];
Min:=a[1,1];
For j:=2 to 20 do
Begin
If a[I,j]>max then
Max :=a[I,j];
End;
Writeln(I,min,max);
End;
End.- String :

String آرایه ای از كاراكترهاست .اغلب لازم است كاراكترهایی در رشته موجود درج شوندو یا كاراكترهایی به جای بخشی از رشته نوشته شوند , زیررشته ای در رشته جستجو گردد و یا دو رشته با هم الحاق شوند.
رشته تهی : طول رشته ثابت نیست و با داداه هایی كه در آن ذخیره شده است مشخص می گردد.كاراكترهایی كه در رشته قرار می گیرد از حداكثر طولی كه برای آن تعیین میشود بیشتر نخواهد بود. اگر name رشته كاراكتری باشد دستور زیر name را به رشته تهی تبدیل میكند:
Name:='';
تبدیل رشته به اعداد :
در پاسكال زیر برنامه هایی وجود دارند كه به آسانی میتوانند رشته ها را پردازش كنند. زیربرنامه val رشته عددی را گرفته به مقدار عددی تبدیل میكند.
رشته عددی رشته ای است كه حاوی كاراترهای '0' تا '9' و نقطه ممیز باشد مثل '12.5' و'13.5' زیربرنامه val به صورت زیر به كار میرود.
Val (st,number,error)
St رشته ای است كه باید به عدد تبدیل شود و number متغیری است كه رشته تبدیل شده به عدد در آن قرار میگیرد. چنانچه در رشته st كاراكتر نا معتبری (كاراكترهای غیر از( '0' تا '9' و'.' ) , محل وجود آن كاراكتر در پارامتر error قرار میگیرد. اگر error برابر با صفر باشد معنایش اینست كه كاراكتر نا معتبری وجود ندارد. اگر number از نوع صحیح باشد st به مقدار صحیح و اگر number از نوع اعشاری باشد st به مقدار اعشاری تبدیل میشود .
مثال زیر را در نظر بگیرید:


Var st :string;
Num,e:integer;
St:='352';
Val (st,num,e);


مقدار 352 در متغیر num ومقدار صفر در متغیر e قرار میگیرد اكنون دستورات زیر را در نظر بگیرید :


St:='35#'2;
Val (st,num,e);


با اجرای دستور val به دلیل وجود كاراكتر' # ' كه كاراكتر نامعتبری در اعداد است عدد 2 در متغیر e قرار میگیرد و معنایش اینست كه كاراكتر شماره 2 ( شماره گذاری از صفر شروع میشود) نامعتبر است و عمل تبدیل صورت نمیگیرد و مقدار num تعریف نشده است.
تبدیل عدد به رشته :
برای تبدیل مقدار عددی به رشته عددی از زیربرنامهstr استفادهمیشود و به صورت زیر به كار میرود:
Str (number : format,numstring)
با این دستور مقداری كه در number قرار دارد به رشته ای به طول format تبدیل میشود و در رشته numstring قرار میگیرد . دستورات زیر را در نظر بگیرید:


Var x:integer;
St:string;
X=352;
Str(x:5,st);


با اجرای این دستور مقدار 352 به رشته '352' تبدیل شده در st قرار میگیرد

  • نظرات() 
 • نوع مطلب :آموزش پاسکال ،
 • آموزش پاسکال قسمت دوم

  مثال : برنامه ای بنویسید كه دو عدد را از ورودی دریافت و چنانچه عدد اول در بازه 0 تا 5 بود توان دوم عدد دوم را چاپ كند چنانچه 68 بود حاصلضرب دو عدد را چاپ كند و در غیر اینصورت مقادیر مجاز را چاپ كند.
  BEGIN
  WRITELN('ENTER TWO NUMBER');
  READLN(A,B);
  CASE A OF
  0..5 :WRITELN(B*B);
  68:WRITELN(A*B)
  ELSE
  WRITELN('ENTER 0..5 OR 68');
  END;
  END.
  - معادل برنامه بالا با دستور If :
  Begin
  Writeln('enter 2 number');
  Readln(a,b);
  If (a>=0)and(a<=5) then
  Writeln(b*b)
  Else
  If a=68 then
  Writeln(a*b)
  Else
  Writeln('enter 0..5 or68');
  End.
  تكلیف : روشی برای تلفظ اعداد پیدا كنید.

  حلقه تكرار :
  1- تعداد معین
  2- تعداد معین
  Do مقدار نهایی to { مقدار شروع=: متغیر for
  downto
  begin
  ___
  ___
  ___
  end;
  توجه مهم : در برخی از حلقه ها دستورات داخل حلقه به متغیر حلقه مرتبط می باشند و در برخی موارد هیچگونه ارتباطی وجود ندارد.
  حلقه for برای تعداد تكرار معین به كار میرود
  Downto : در مواردی به كار میرود كه مقدار اولیه از مقدار نهایی بیشتر باشد

  مثال : برنامه ای بنویسید كه توان دوم اعداد 100 تا 200 را چاپ كند.
  Begin
  For i:=100 to 200 do
  Begin
  Writeln(i*i);
  End;
  End.
  نكته : اجازه ندارید مقدار متغیر حلقه را در داخل بدنه عوض كنید .
  مثال : برنامه ای بنویسید كه حاصلجمع اعداد 100..1 را چاپ كند.
  Begin
  Sum:=0;
  For i:=1 to 10 do
  Begin
  Sum:=sum+i
  End;
  Write(sum);
  End.


  مثال : برنامه ای بنویسید كه حاصلجمع مضارب 5 بین 0 تا 100را به دست آورد.
  Begin
  Sum:=0;
  For I:=1 to 20 do
  Begin
  Sum:=sum+i*5;
  End;
  Writeln(sum);
  End.
  مثال : برنامه ای بنویسید كه دو عدد را از ورودی دریافت و اعداد ما بین این دو عدد را چاپ كند (aBegin
  Writeln('enter a,b');
  Readln(a,b);
  For I:= a to b do
  Writeln(i);
  End.

  مثال : برنامه ای بنویسید كه با یك حلقه for اعداد بین100..1 و738..353و 950..940 را چاپ كند
  Begin
  For i:=1 to 950 do
  Begin
  If ( i>=1) and (i<=100) then
  Writeln(i);
  If (i>353) and (i<=738) then
  Writeln(i);
  If (i>=940) and (i<=950) then
  Writeln(i);
  End;
  End.
  معادل برنامه بالا با استفاده از دستور case :
  Begin
  For i:=1 to 950 do
  Case I of
  1..100,353..738,940..950: writeln(i);
  end;
  end.
  باقیمانده mod
  مثال :
  X mod y
  مثال : برنامه ای بنویسید كه مضارب 7 بین 1 تا 100 را چاپ كند
  Begin
  For i:= 1 to 100 do
  Begin
  If I mod 7 = 0 then
  Writeln(i);
  End;
  End.
  مثال : برنامه ای بنویسید كه تعداد مضارب 5و7 را در بازه 231~846 چاپ كند.
  Begin
  K:=0;
  C:=0;
  For i:=846 downto 231 do
  Begin
  If I mod 5 = 0 then
  C:=c+1;
  If I mod 7 = 0 then
  K:=k+1;
  End;
  Writeln('5=',c,'7=',k);
  End;
  End.
  مثال : برنامه ای بنویسید كه حقوق پایه وتعداد فرزندان 100 كارگر را از ورودی دریافت و مبلغ حقوق آنها را بر اساس فرمول زیر حساب كند0
  1000*تعداد فرزند + حقوق پایه = حقوق كل
  Begin
  For i:=1 to 100 do
  Begin
  Writeln('enter salary and number of children');
  readln(salary,num);
  kol := salary + num * 1000;
  writeln(kol);
  end;
  end.

  مثال : برنامه ای بنویسید كه 100 عدد را از ورودی دریافت و میانگین و حاصلجمع آنها را به ما بدهد.
  Begin
  Sum:=0;
  For i:= 1 to 100 do
  Begin
  Writeln('enter num');
  Readln(num);
  Sum:=sum+num;
  End;
  Ave:=ave/100;
  Writeln(sum,ave);
  End.  تعداد تكرار نامعین :
  Do شرط while
  begin
  ___
  ___
  ___
  end;
  مثال : برنامه ای بنویسید كه اعداد 100..1 را چاپ كند
  Begin
  I:=1;
  While i<=100 do
  Begin
  Write(i);
  I:=i+1;
  End;
  مثال : برنامه ای بنویسید كه تعدادی اسم را از ورودی دریافت و به ما بگوید چند بار اسم ali تكرار شده است(آخرین اسم end است).
  Var
  S:integer;
  St:string;
  Begin
  Read(st);
  While st<> 'end' do
  Begin
  If st='ali' then
  S:=s+1;
  Read(st);
  End;write(s);
  End.

  مثال : برنامه ای بنویسید كه تعدادی عدد كه آخرین آنها صفر است را از ورودی دریافت و حاصلجمع آنها را چاپ كند.
  Begin
  Readln(num);
  T:=1;
  While num<>0 do
  Begin
  Sum:=sum+num;
  Readln(num);
  T:=t+1;
  End;
  Writeln('s=',s,'average',s/t);
  End;
  تكلیف : برای دانش آموزان یك كلاس برنامه ای بنویسید كه نام آنها به همراه تعداد نمرات و سپس نمرات آنها را به فرم زیر از ورودی دریافت كند.تعداد دانش آموزان كلاس نامعین است ولی آخرین نفر نامش end است .برنامه میبایستی پس از دریافت هر یك از اطلاعات پیامی به شكل زیر چاپ كند.

  Average: Sum: Ali Name:
  3
  18
  20
  13.5
  program test;
  var
  name:string[10];
  ave,sum,nomreh:real;
  num,i:integer;
  begin
  writeln('enter name ' );
  readln(name);
  while name <> 'end' do
  begin
  writeln('enter num:');
  readln(num);
  for i:=1 to num do
  begin
  writeln('enter nomreh: ');
  readln(nomreh);
  sum:=sum+nomreh;
  end;
  ave:=sum/num;
  writeln('name:',name,'sum:',sum,'ave:',ave);
  writeln('enter name ');
  readln(name);
  end;
  end.

  تكلیف : میخواهیم برای برنامه های خود یك منو تهیه كنیم این منو شامل موارد زیر است
  1) load
  2) save
  3) edit
  4) exit
  please select a number :
  program test;
  var
  num:integer;
  begin
  writeln(' 1) load');
  writeln(' 2) save');
  writeln(' 3) edit');
  writeln(' 4) exit');
  writeln(please select a number : ');
  readln(num);
  while num<>4 do
  begin
  case num of
  1:writeln('loading');
  2:writeln('saving');
  3:writeln('editing');
  end;
  end;
  end.

    • نظرات() 
 • نوع مطلب :آموزش پاسکال ،
 • آموزش پاسکال قسمت اول

  مثال : برنامه ای بنویسید كه دو عدد را از ورودی دریافت و طبق جدول زیر نسبت به مقدار آن واكنش نشان دهد


  3 2 1 a
  B+...+3+2+1 1..b b..1 واكنش
  Begin
  Writeln (' enter a,b :');
  Readln(a,b);
  Case a of
  1:begin
  for i:=1 to b do
  write(i);
  end;
  2:begin
  or I;=b downto 1 do
  write(i);
  end;
  3:begin
  sum:=0;
  for i:=1 to b do
  sum:=sum+I;
  write(sum);
  end;
  end.


  آرایه ها :
  آرایه ها به عناصری اتلاق میشود كه با یك نام تعدادی محل از حافظه را كنترل كند برای تشخیص محلها از اندیس استفاده میشود
  انواع آرایه ها :
  1- آرایه های یك بعدی
  2- عناصر دو بعدی
  3- آرایه های سه بعدی

  تعریف آرایه ها :
  var
  نوع of ]اندیس پایان..اندیس شروع: array [ نام آرایه
  نوع متغیر آرایه : متغیر آرایه
  خواندن آرایه :
  مثال : برنامه ای بنویسید كه نمرات 100 دانش آموز را از ورودی دریافت و در یك آرایه بریزد.


  Var
  A:array[1..100] of real;
  Begin
  For i:=1 to 100 do
  Readln(a[i ]);


  مثال : برنامه ای بنویسید كه نمرات 100 دانش آموز را از ورودی دریافت و 50 تای اول را چاپ كند سپس تعداد نمرات 20 را مشخص كند.


  Var
  A:array[1..100] of real;
  Begin
  For I;=1 to 100 do
  Writeln('enter no(',I,')');
  Readln(a[ i]);
  For i:=1 to 50 do
  Writeln(a [ i]);
  S:=0;
  For i:=1 to 100 do
  If i:=1 to 100 do
  If a[ i]=20 then
  S:=s+1;
  Writeln(s);
  End.


  پیدا كردن max,min
  عنصر اول =min
  حلقه برای گردش در آرایه
  Min < عنصر فعلی if
  عنصر فعلی min :=
  Write(min);
  مثال : برنامه ای بنویسید كه با دریافت نمرات 100 دانش آموز بالاترین و پایین ترین نمره را در بین این 100 نفر پیدا كند.


  Var
  A:array[1..100] of real;
  I:integer;
  Begin
  For i:=1 to 100 do
  Readln(a[ i ] );
  Min:=a[1];
  Max:=a[1];
  For i:=2 to 100 do
  Begin
  If a[1]< min then
  Min:=a[ i];
  If a[ i]>max then
  Max := a[i ];
  End;
  Writeln('max is :',max,'min is :',min);
  End.


  مثال : برنامه ای بنویسید كه با دریافت 100 اسم به ما بگوید تعداد تكرار اسم ali چند بار است وآیا اسم hassan بیشتر ذكر شده یا اسم reza ؟


  Var
  A:array [1..100] of string;
  Begin
  For i:=1 to 100 do
  Readln(a[ i ]);
  Ali:=0;
  Reza:=0;
  Hassan:=0;
  For i:=1 to 100 do
  Begin
  If a[ i]='ali' then
  Ali:=ali+1;
  If a[ i]='reza' then
  Reza:=reza+1;
  If a[ i]='hassan' then
  Hassan:=hassan+1;
  Endd
  Writeln(ali is :',ali);
  If reza>hassan then
  Writeln('reza')
  Else
  Writeln('hassan');
  End.


  مثال : برنامه ای بنویسید كه با دریافت نام و نمره 100 دانش آموز تنبل ترین فرد كلاس را مشخص كند.


  Var
  Name:array[1..100] of string;
  No:array[1..100] of real;
  Begin
  For i:=1 to 100 do
  Begin
  Readln(name[ i]);
  Readln(no[ i]);
  End;
  Min:=no[1];
  Namemin:=name[1];
  For i:=2 to 100 do begin
  If no[ i]
  Begin
  Min:=no[ i];
  Namemin:=name[ i];
  Writeln(namemin);
  End.


  آرایه های دو بعدی:
  وقتی از آرایه دوبعدی استفاده میكنیم باید از دو حقه for استفاده كنیم.
  مثال : برنامه ای بنویسید كه نمرات 4 كلاس كه هر یك 20 دانش آموز دارد را از ورودی دریافت وتنبل ترین فرد را در این 4 كلاس مشخص كند.


  Var
  A:array[1..20,1..4] of real;
  Begin
  For i:=1 to 4 do
  Begin
  For j:=1 to 20 do
  Readln(a[j, i]);
  End;
  Min:=a[1,1];
  For i:=1 to 4 do
  For j:=1 to 20 do
  If a[j,i]< min then
  Min:=a[j,i];
  Writeln(min);
  End.


  مثال : در یك آرایه 100*20دوهزار كاراكتر نگهداری میشود برنامه ای بنویسید كه تعداد تكرار حرف A را با a مقایسه كند و همچنین به ما بگوید آیا كاراكتر z در این ماتریس وجود دارد ؟


  Var
  A:array[1..20,1..100] of character;
  Bool:Boolean;
  B,b1:integer;
  Begin
  For i:=1 to 100 do
  For j:=1 to 20 do
  If a[I,j]='A' then
  B:=b+1;
  If a[I,j]='a' then
  B1:=b1+1;
  If a[I,j]='z' then
  Bool:=true;
  End;
  If b>b1 then writeln('A>a');
  If bIf b=b1 then writeln('A=a');
  If true then writeln('''z''exist');
  End.


  تكلیف : میخواهیم نام و نمره تعدادی دانش آموز یك كلاس را از ورودی دریافت كنیم و مشخص كنیم كه تنبل ترین و زرنگ ترین فرد كلاس كیست.چند نفر نمره زیر 10 گرفتند؟نام كسانی كه نمره آنها در بازه 17 تا 15 می باشد ب همراه نمره آنها چاپ شود آخرین نفر نامش end است حداكثر تعداد دانش آموزان 100 نفر است.


  Var

  a:array [1..100] of string ;
  b:array[1..100] of real;
  begin
  i:=1;
  read(a[ i]);
  while a[ i]<>'end' do begin
  readln(b[ i]);
  i:=i+1;
  readln(a[ i]);
  end;
  j:=i-1;
  min:=a[1];
  max:=a[1];
  for i:= 2 to j do
  begin
  if b[ i] >max then
  begin
  max:=b[ i];
  name:a[ i];
  end;
  end
  writeln(name);
  count:=0;
  for i:=1 to j do
  if b[i ]<=10 then
  count:=count+1;
  writeln(count);
  for i:=1 to j do
  if (b[ i]<17) and (b[ i]>15) then
  write(b[ i],a[ i]);
  end.


  تكلیف : برنامه ای بنویسید كه حاصل این عبارت را حساب كند.


  i/i!=1/1!+2/2!+3/3!+4/4!+5/5!
  N!= 1*2*3*4*…*n
  Begin
  Sum:=0;
  For n:=1 to 5 do
  Begin
  For m:=1 to n do
  F:=f*m;
  Sum:=sum+n/f;
  End;
  Writeln(sum);
  End.


  تكلیف : برنامه ای بنویسید كه نمرات 80 دانش آموز را كه در چهار كلاس دسته بنده شده اند را از ورودی دریافت كند سپس به سوالات زیر جواب دهد.
  1- معدل هر یك از كلاسها
  2- نمره تنبل ترین و زرنگترین شخص در هر كلاس به طور جداگانه


  Var
  A:array [1..4,1..20] of real;
  Begin
  For i:=1 to 4 do
  For j:=1 to 20 do
  Begin
  Writeln('please enter nomreh');
  Readln(a[I,j]);
  End;
  For i:=1 to 4 do
  Begin
  Sum:=0 ;
  For j:=1 to 20 do
  Begin
  Sum:=a[I,j]+sum;
  End;
  Writeln(sum/20,'average of this class');
  End;
  For i:=1 to 4 do
  Begin
  Max :=a[1,1];
  Min:=a[1,1];
  For j:=2 to 20 do
  Begin
  If a[I,j]>max then
  Max :=a[I,j];
  End;
  Writeln(I,min,max);
  End;
  End.  - String :

  String آرایه ای از كاراكترهاست .اغلب لازم است كاراكترهایی در رشته موجود درج شوندو یا كاراكترهایی به جای بخشی از رشته نوشته شوند , زیررشته ای در رشته جستجو گردد و یا دو رشته با هم الحاق شوند.
  رشته تهی : طول رشته ثابت نیست و با داداه هایی كه در آن ذخیره شده است مشخص می گردد.كاراكترهایی كه در رشته قرار می گیرد از حداكثر طولی كه برای آن تعیین میشود بیشتر نخواهد بود. اگر name رشته كاراكتری باشد دستور زیر name را به رشته تهی تبدیل میكند:
  Name:='';
  تبدیل رشته به اعداد :
  در پاسكال زیر برنامه هایی وجود دارند كه به آسانی میتوانند رشته ها را پردازش كنند. زیربرنامه val رشته عددی را گرفته به مقدار عددی تبدیل میكند.
  رشته عددی رشته ای است كه حاوی كاراترهای '0' تا '9' و نقطه ممیز باشد مثل '12.5' و'13.5' زیربرنامه val به صورت زیر به كار میرود.
  Val (st,number,error)
  St رشته ای است كه باید به عدد تبدیل شود و number متغیری است كه رشته تبدیل شده به عدد در آن قرار میگیرد. چنانچه در رشته st كاراكتر نا معتبری (كاراكترهای غیر از( '0' تا '9' و'.' ) , محل وجود آن كاراكتر در پارامتر error قرار میگیرد. اگر error برابر با صفر باشد معنایش اینست كه كاراكتر نا معتبری وجود ندارد. اگر number از نوع صحیح باشد st به مقدار صحیح و اگر number از نوع اعشاری باشد st به مقدار اعشاری تبدیل میشود .
  مثال زیر را در نظر بگیرید:


  Var st :string;
  Num,e:integer;
  St:='352';
  Val (st,num,e);


  مقدار 352 در متغیر num ومقدار صفر در متغیر e قرار میگیرد اكنون دستورات زیر را در نظر بگیرید :


  St:='35#'2;
  Val (st,num,e);


  با اجرای دستور val به دلیل وجود كاراكتر' # ' كه كاراكتر نامعتبری در اعداد است عدد 2 در متغیر e قرار میگیرد و معنایش اینست كه كاراكتر شماره 2 ( شماره گذاری از صفر شروع میشود) نامعتبر است و عمل تبدیل صورت نمیگیرد و مقدار num تعریف نشده است.
  تبدیل عدد به رشته :
  برای تبدیل مقدار عددی به رشته عددی از زیربرنامهstr استفادهمیشود و به صورت زیر به كار میرود:
  Str (number : format,numstring)
  با این دستور مقداری كه در number قرار دارد به رشته ای به طول format تبدیل میشود و در رشته numstring قرار میگیرد . دستورات زیر را در نظر بگیرید:


  Var x:integer;
  St:string;
  X=352;
  Str(x:5,st);


  با اجرای این دستور مقدار 352 به رشته '352' تبدیل شده در st قرار میگیرد

    • نظرات() 
 • نوع مطلب :آموزش پاسکال ،
 • دانلود نرم افزار های کمیاب و کرک شده بصورت کاملا رایگان

  ادمین


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :