برای هر کاربر رایانه ای که سیستمی بـا چند سیستم عامل دارد پیش می آیـد کــه بــه دلایل مختلف مدیر بوت سیستم [۱] دچار مشکل شده و سیستم امکان بــوت شــدن بــه سیستم عامل

های مختلف را از دست می دهد. این حالت به طور معمول زمانی بروز می کند کـه سیستم عامل جدیدی نصب می شود. متداولترین موارد، نصب یک نسخه از سیستم عاملهای ویندوز مایکروسافت یا نصب یک توزیع دیگر گنو/لینوکس بر روی سیستم است.

در مــورد سیستم عاملهای ویندوز بــه ایــن دلیــل کـه این سیستم عاملها امکان بوت چندگانه با سیستم عاملهایی غیر از خانواده سیستم عاملهای ویندوز مایکروسافت را ندارند، اختیار بوت سیستم را از مــدیر بوت گنو/لینوکس می گیرند.

اما در مورد توزیعهای مختلف گنو/لینوکس، ممکن است این مشکل به دلایل متـفاوتی بروز کند. در این نوشته راه حلی برای رفع این مشکل و بازیابی تنظیمات یک مدیر بوت ارائه می کـنـیم. بــا وجــود ایـنـکه در سایتهای مختلف و به روشهای گوناگون راه حل هایی برای حل این مشکل ارائه شده اما به نظر می رسد ارائـه یـکـجـا و یـکـباره راه حل ایده بدی نباشد. گذشته از این، اضافه کردن یک راه حل به راه حلهای قبلی کار مضمومی نیست!

فرض بر این است که سیستم تنها یک هارد دیسک دارد و به عنوان مدیر بوت هم از GRUB استفاده می کند. سیستم را با یک هارد دیسک در نظر گرفته ام زیرا وجود بیش از یک هارد دیسک بر روی سیستم حالات بروز چنین مشکلی را متنوع و ارائه راه حل برای آن را پیچیده می کند.

مدیر بوت GRUB هم به این دلیل انتخاب شده است که بیشتر توزیعهای جدید از این مدیر بوت استفاده می کنند. مدیر بوت GRUB امکانات متنوعی دارد و در نسخــه های اخـیــر کـمـتـر پـیـش آمده که در شناسایی سیستم عاملهای گوناگون دچار اشتباه شود.

از این مقدمات که بگذریم می رسیم به راه حــل؛ فرض کنید که شما یک توزیع گنو/لینوکس بر روی اولین پارتیشن منطقی [۲] هارد دیسک خود نصب کرده اید که مدیر بوت GRUB نصب شده بـــا این توزیع، کنترل بوت سیستم را بـرعهده دارد. به هر دلیل این مدیر بوت صدمه دیده و شما قصد احیای آن را دارید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که سیستم را بــا یــک دیسک زنــده بــوت کنید. من از پارسیکس [۳] استفاده کردم. اما تمام مراحل، غیر از یک قسمت، می بایست در سایر دیسکهای زنده هم به همین ترتیب باشد.

مشکل ترین بخش کار و اختلافی کــه در دیسکهای زنــده گوناگون وجود دارد در ایـن بـخـش است. یعنـی در یافتن نام پارتیشنی که GRUB مورد نظر ما برای احیا، در آن پارتیشن نصب شده است.

به خاطر دارید کـه ما قصد احیای GRUB نصب شده بر اولین پارتیــشن منطقی [۲] روی هــارد دیسـک را داریــم.

نــوع نامگذاری پارتیشنهای یک دیسک سخت IDE ما را به این نتیجه می رساند کـه نـام ایــن پـارتـیـشـن hda۵ است یا چنین کاراکترهایی در نام پارتیشن وجود دارد. بــرای اطلاع از نــوع نــامــگـذاری پارتیشنهای هارد دیسک مقاله