پسوند فایلهای تصویری (GIF) استانداردی است معین شده و كلی برای تصاویر گرافیكی.

عبارت كلمه GIF تشكیل شده از كلماتی ( GRAPHICS INTERCHENG FORMAT) است.

این نوع فایل از بهترین وضوح

تصویر گرافیكی برای نمایش متنوع تصاویر و همچنین از حجم بسیار كمی برخوردار است.

در ضمن فایلهای تصویری كه با این پسوند باشند به راحتی با هر نوع سخت افزاری قابل كار كردن می باشند و می توان آنها را تغیر داد و مجددا بر روی رسانه ذخیره و بازیابی ، ذخیره نمود.

یكی از دلایلی كه سخت افزار گرافیكی می تواند با این فایل به راحتی كار كند نوع قالب آن است.

همانگونه كه مشخص شده است ، یك ساختار فایل گرافیكی با پسوند GIF از هفت لا یه تشكیل یافته ، كه به تر تیب هر كدام از لا یه ها را خواهیم گفت.

توضیح تصویر ( GIF SIGNATURE) :

اطلا عاتی بسیار محدود در این قسمت درج می شوند كه مشخص سازند این فایل از چه نوع ساختاری است.

شش كاراكتر مركب به این ترتیب در این قسمت می باشند: G I F ۸ ۷ a سه كاراكتر آخری