قبل از بررسی تفاوت بین كلاسها بین C و C# ابتدا خاصیت های عمومی یك كلاس را بررسی كرده سپس به بررسی تفاوت بین این دو زبان قدرتمند خواهیم پرداخت.

تعریف.

كلاس در ح

الت ساده مجموعه ای از خواص(attributes) و روش ها (methodes) است كه در رابطه با هم هدف مشتركی را دنبال می كنند و خدماتی را ارائه می كنند. البته این تعریف در حد یك تعریف علمی می باشد ولی ذكر این نكته ضروری است كه اكثر تعاریف در شی گرایی در طبیعت وجود دارد و در ساده ترین حالت برای تعریف یك كلاس می توان از تعریف انسان استفاده كرد كه این بحث در این مقاله نمی گنجد. در هر حال ما به تعریف فوق اكتفا كرده و بحث را ادامه می دهیم.

خواص ها و روش ها كه در تعریف كلاس ارائه شد می تواند نحوه دسترسی متفاوتی مانند public و private و protected داشته باشد كه برای برنامه نویسان C نیازی به توضیح نیست.

تفاوت در تعریف یك كلاس:

چنانچه در مقاله لایه ها در C# نیز اشاره شد یك كلاس در یك برنامه C# در داخل یك لایه تعریف خواهد شد(اجباری نیست). تعریف یك كلاس در C# تفاوتهایی با C دارد كه سعی خواهیم كرد این تفاوت ها را با چند مثال توضیح دهیم.

فرض كنید كلاس زیر در C تعریف شده است كه این كلاس را به یك كلاس C# تبدیل خواهیم كرد.

// Test.h

class CTest{

private:

int m_at۱;

int f۱();

public:

float m_at۲;

int f۲();

CTest();

~CTest();

};

// Test.cpp

#include