بدون شك فناوری( MPEG Audio Layer ۳( MP۳ یك شاهكار در دنیای رسانه ای صوتی دیجیتال است .این فناوری در سال ۱۹۹۱ توسط موسسه Fraunhofer در كشور آلمان طراحی شد .در این روش صوت اصلی با نس


ادامه مطلب