مسلماً وینـدوز ویسـتا باعـث افـزایش تـوان گـرافیكی كامپیوتر می شود. بدون توجه به اینـكه كـامپیوتر شـما تا چه حـد پیشرفته باشـد، می تـوانید كـارت گرافیـكی آن را ار


ادامه مطلب