خود را برای یك مبارزه دیگر آماده كنید !نوع دیگری از كرم كامپیوتری klez متولد شده است .یكی از انواع آزار دهنده كرم سمج klez در ششم جولای، دوباره جان گرفت و نامههای الكترو


ادامه مطلب