پروژه ی لینوكس فارسی از بهمن ماه سال ١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مركز فن آوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته ی شریف و شورای عالی انفورماتیك و با حمایت شور


ادامه مطلب